fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอยของหมู่บ้านในตำบลแม่ก๊า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 14 บ้านบ่อก๊าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองปลาไหล หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายอินสอน หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบลำน้ำปิง) หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-05,ชม.ถ.155-06 สายทางถนนบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ก๊า 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 18 หมู่ที่ 3 บ้านต้นตัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหนานบิน หมู่ที่ 3 บ้านต้นตัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยหน้าบ้านนายวิจิตร หมู่ที่ 14 บ้านบ่อก๊าง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

-โครงการต่อเติมอาคารกายอุปกรณ์

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอย 4 เชื่อมซอย 6 หน้าบ้าน นางเรณู)

- โครงการก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนภายในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊า)

- โครงการจัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2  จำนวน 4 ซอย  

-ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อลูกรัง จำนวน 14 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ก๊า

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อลูกรัง จำนวน 14 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ก๊า

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 16

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 13

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 14

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 15

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 ซอย 16

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงสอน

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารคอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 3

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

 

 

 

 

                                                  ประกาศตรวจรับพัสดุ

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนภายในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊า)

-ประกาศตรวจรับ โครงการต่อเติมอาคารกายอุปกรณ์

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างอาคารคอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ซอย 4

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 (ซอยข้างบ้านนายหน้อย)

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 (ซอยทางลงข้างสนามกีฬา)

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงสอน

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 เชื่อม หมู่ที่ 3

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 ซอย 16

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1  

- ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้าง ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 13

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 16

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 15

-ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ซอย 14

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org