fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1

 * ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของอบต.แม่ก๊า  LPA

 คะแนนlpa ปี 2561.docx

 คะแนน lpa ปี 2562.pdf

 * ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง 

ประกาศกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่ง .pdf

 คำสั่งให้ปฏิบ้ติราชการแทน ในการลงนามในประกาศที่ดิน

 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติราชการแทน .jpg

                    http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/generate.png                                                                                     http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/maekha/imgUploads/generate (1).png

ขอเชิญผู้เข้ารับบริการหรือผู้ติดต่องาน อบต.แม่ก๊า ร่วมประเมิน                           ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง อบต.แม่ก๊า 

คุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                       ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ (IIT)

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org