ปีงบประมาณ 2564

ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 155-0049 (ซอย 17) สายบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊า

ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0023 หมู่ที่ 12 บ้านแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า

ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 หมู่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง

ประกาศตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 (ลำเหมืองใส่ไก่) หมู่11

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศตรวจรับ โครงการต่อเติมหลังคากันสาด ศพด.ต.แม่ก๊า

ประกาศตรวจรับ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศตรวจรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง ซอย 1/1 หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง

ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง

 

ประกาศตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ลำเหมืองบ้านใต้)

ประกาศตรวจรับปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 3 หมู่ที่ 13 

ประกาศตรวจรับปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 1 หมู่ที่ 13

ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 5 หมู่ที่ 14

ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 2

ประกาศตรวจรับ โครงการวางท่อ คสล.หมู่ 11

ประกาศตรวจรับ โครงการวางท่อ คสล.ซ.3 หมู่ 11

ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าโรงน้ำดื่มบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3

ประกาศตรวจรับ โครการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7

ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น(บริเวณ อบต.แม่ก๊า)

ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ซอยวังแดง)

ประกาศตรวจรับ โครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 9

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 2 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 2,3,4,5,6,7,8,9,13/1  บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  บ้านแม่ก๊า หมู่ 12

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ 14 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเฟรมวิว) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบริเวณหน้าวัดสันกาวาฬ) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

โครงการติดตั้งราวกันตก บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9

ประกาศตรวจรับ โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านและเสริมลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กประปาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน) บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 9 

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตมวลเบาบ้านสันกาวาฬหมู่ที่ 5

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊า)

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการต่อเติมอาคารอุปกรณ์

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รวมภาษีบ้านสันคอกช้างหมู่ที่ 7

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเค็มบ้านหนองคอหมู่ที่ 4

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตมวลชนบ้านโรงวัวหมู่ที่ 2 ซอย 4

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตอัดแรงบ้านขุดหมู่ที่ 10 (ซอยข้างบ้านนายหน้อย)

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตอัดแรงบ้านขุดหมู่ที่ 10 (ซอยทางลงสนามกีฬา)

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมงกุฎหมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงสอน

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14 เชื่อมหมู่ที่ 3

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคอหมู่ที่ 4 ซอย 16

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 12

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเค็มบ้านสันโป่งหมู่ที่ 1  

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างฐานมั่นคงบ้านสันโป่งหมู่ที่ 1

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ้านต้นซอยหมู่ที่ 3 ซอย 13

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการสร้างบ้านซอยตัน 3 ซอย 16

- ประกาศตรวจสอบโครงการก่อสร้างบ้านต้นซอยหมู่ที่ 3 ซอย 15

- ประกาศตรวจสอบรับโครงการก่อสร้างบ้านต้นซอยหมู่ที่ 3 ซอย 14

ประกาศการรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายโสภณ

ประกาศการรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอยบ้านนายบุญมาก

ประกาศตรวจสอบรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 (เลียบลำน้ำข่อง)  

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (ลำเหมืองสายบ้านใต้) หมู่ 5 บ้านสันกาวาฬ

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(overlay) ซอย2 หมู่ที่13 บ้านป่ากล้วย ช่วงที่1

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยครูอุดม) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงกรก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อบัก ซอย1 หมู่7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย6 หมู่7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(overlay) หมู่1 จำนวน 2 ช่วง

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย3/1) หมู่1

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านสันโป่ง หมู่ 1

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่ 7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อหินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงสนามกีฬา บ้านสันคอกช้าง หมู่ 7

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยลำเหมืองสาธารณะ หมู่ 8 

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เลียบลำเหมืองเฟรมวิว) จำนวน 2 ช่วง บ้านทรายมูล หมู่6

ประกาศตรวจรับพัสดุจ้างปรับปรุงกล้อง CCTV ต.แม่ก๊า

ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ (เลียบลำเหมืองแม่ข่อง-วังแดง) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ 8

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (Overlay) ซอย 2 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11 

ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org