รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอสิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

ประจำเดือนมีนาคม 2564

 

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2564

          - จ้างตรวจเชคซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 5802 เชียงใหม่

          - จ้างทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564

          - จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณหลังอาคารกองส่งเสริมการเกษตร

          - จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองประส้าน) บ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

          - ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

          - ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดแรงดันสูงรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

          - ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564  

          - ซื้อรถเข็นสำหรับลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ชนิดถอดเปลผู้บาดเจ็บได้ Multi-Stretcher Ambulance

          - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กล่องเกเบี้ยน ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.50 เมตร จำนวน 15 กล่อง)

          - ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

          - ซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว

          - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนโรงวัว ประจำเดือนเมษายน 2564

          - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ก๊า

          - จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่ก๊า วันที่ 30 มีนาคม 2564

          - ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36500 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง)

          - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 ลบ.ม.)

          - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

          -  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

          - ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ.สันป่าตอง จำนวน 2 หลอด

          - ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.สันป่าตอง จำนวน 1 รายการ

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          - จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 7 บ้านสันคอกช้าง 

           - จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 12 บ้านแม่ก๊า

          - จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำหมืองขี้นา ซอย 1.1 หมู่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง

          - จ้างโครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านโรงวัว หมู่ 2 

          - จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 (ลำเหมืองไส้ไก่) หมู่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ

          - จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และ อสบ.ฯ

          - จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบลแม่ก๊า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

          - จ้างเหมารถแบ็คโฮเพื่อกำจัดวัชพืชในลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ลำเหมืองท่ากานและลำเหมืองสบร้อง หมู่ที่ 8,9,13)

          - จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่ก๊า

          - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

           - ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (กองส่งเสริมการเกษตร)

          - ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) แผนงานสังคมสงเคราะห์

          - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.สันป่าตอง

          - ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

          - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564

          - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนวัดโรงวัว ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564

          - จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านนายโสภณ หมู่ 14 บ้านบ่อก๊าง

          - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานบริหารงานคลัง)

          - ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) แผนงานการศึกษา

          - ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ

          - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

          - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

          - ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

 

ประจำเดือนมกราคม 2564

 

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564

       - จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

       - จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 60 0004 

       - จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขล 3758 เชียงใหม่

       - ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ลูกรังพร้อมปรับเเกลี่ย จำนวน 110 ลบ.ม.)

       - ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ

       - ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (เสื้อกั๊กจราจรผ้าตาข่ายสีส้ม)

       - ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

       - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนโรงวัว ภาคเรียนที่ 22563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

       - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

ประจำเดือนธันวาคม 2563

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.4/ว568 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

       - ซื้อหินคลุกและลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 14  

       - จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดเพื่อวางท่อระบายน้ำข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านพร้อมถมดินหลังท่อ บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4

       - ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 

       - ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 63 รายการ

       - จ้างเหมาวางระบบน้ำประปาเพื่อเชื่อมภายในอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

       - จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๔

       - ซื้อชุดอุปกรณ์ไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของโรงเรียนโรงวัว ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มกราคม 2564

       - ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

ประจำเดือนตุลาคม 2563

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามแบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562

 

 

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org