ปีงบประมาณ 2563

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 002/2563

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านหนองครอบ หมู่ 4 เชื่อมบ้านสันกาวาฬ หมู่ 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

      - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      -  แบก่อสร้าง

       - สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

 

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า

ประกาศ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org