ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 จำนวน 3 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 6 เขื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 6 เขื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ 13 

 

ปีงบประมาณ 2563

ร่างประกาศประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 8 เชื่อมหมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ร่างเอกสาร ประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9 เชื่อมหมู่ 8 เชื่อมหมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

 

ร่างประกาศประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 6 เชื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ 6 เชื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

 

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 002/2563

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านหนองครอบ หมู่ 4 เชื่อมบ้านสันกาวาฬ หมู่ 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

      - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      -  แบก่อสร้าง

       - สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

 

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ

 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน

เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา

ประกาศการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า

ประกาศ การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org