ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1 บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคแนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.155-0032 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13

ปีงบประมาณ 2564

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 12  บ้านแม่ก๊า  จำนวน 2 ช่วง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 3 หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย 

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 4 หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงยัน-บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อพร้อมบ่อพักเลียบถนนสายกลางบ้าน บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้-สายบ้านเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 13 ฝา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอยบริเวณหน้าวัดพระเจ้าตนหลวง หมู่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 155-0049 (ซอย 17) สายบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ก๊า

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0055 (ซอย 6) ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ก๊า 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0035 (ซอย 17) สายทางบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0050 (ซอย 3) จำนวน 2 ช่วง พร้อมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก จำนวน 3 ฝา หมู่ที่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0056 (ซอย 2/2 ) ถนนสายบ้านร้องขุด หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-0048 ซอย 5 ถนนสายบ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านนายโสภณ หมู่ 14 บ้านบ่อก๊าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 7 บ้านสันคอกช้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 (ลำเหมืองไส้ไก่) หมู่ 11 บ้านแม่ข่องเหนือ 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหินคลุกและดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-14 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13

 

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของบริเวณ อบต.แม่ก๊า (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมห้องเก็บของ กองส่งเสริมการเกษตร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของบริเวณ อบต.แม่ก๊า (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านต้นตัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประพันธ์) หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปรีชา) หมู่ที่ 4 บ้านหนองครอบ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านสันคอกช้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมือง ซอย 1/1 หมู่ที่ 9 บ้านแม่ข่องกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 (ลำเหมืองใต้)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 1 หมู่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.155-04 สายบ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ก๊า จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,500 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  ซอย 5 หมู่ที่ 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 3 หมู่ที่ 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 1 หมู่ที่ 13

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ (ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง เชื่อมบ้านต้นตัน) บ้านต้นตัน หมู่ที่ 3

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 3 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวังแดง) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8

ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้างบริเวณหน้าโรงน้ำดื่มบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น (บริเวณ อบต.แม่ก๊า)

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ 9

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ จำนวน 367.20 ลบ.ม.(ซอยกู่ขะจ้อ) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน) บ้านร้องขุด หมู่ 10

จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ (ถนนเลียบลำเหมืองกุ้ง) ซอย 8 บ้านป่ากล้วย หมู่ 13

โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ  หมู่ 2 บ้านโรงวัว

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยคุณจรัญ คำบุญเรือง) หมู่ 7 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 2 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ซอย 2,3,4,5,6,7,8,9,13/1  บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบริเวณหน้าวัดสันกาวาฬ) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเฟรมวิว) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  บ้านแม่ก๊า หมู่ 12

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)  ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ 14

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(ลำเหมืองสายบ้านใต้) หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2 หมู่ 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงไหล่ทางด้วยดินลูกรัง สันกาวาฬ-ต้นแหน หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 6 หมู่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านสันคอกช้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยครูอุดม) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 155-0035

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 155-0031

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 รหัสทางเหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 155-0034

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก(ลำเหมืองสายบ้านใต้) หมู่ที่ 5 บ้านสันกาวาฬ

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.2 ม.11

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลำเหมืองสาธารณะ หมู่ 8

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ 1

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะในหมู่บ้านสันโป่ง หมู่1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านสันคอกช้าง หมู่7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ(ลำเหมืองแม่ข่อง-วังแดง) บ้านแม่ข่องใต้ หมู่8

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บ้านทรายมูล หมู่ที่6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บ้านแม่ก๊า หมู่ที่12

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกล้อง CCTV 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบลำเหมืองเฟรมวิว) จำนวน 2 ช่วง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก(Over lay) ซอย 2 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านสันคอกช้าง หมูที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over lay) ซอย 6 บ้านบ่อก๊าง หมู่ที่ 14

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊า

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org