1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. การจัดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

6. การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

7. การจัดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

8. การรับชำระภาษีป้าย

9. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และที่ดิน

11. ข้อบัญญัติท้องถิ่น

      - ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554

      - ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557

      - ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551

      - ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551

      - ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2554

      - ข้อบัญญัติการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2551

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org