1. ข้อบัญญัติท้องถิ่น

      1.1 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554

      1.2 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551

      1.3 ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551

      1.4 ข้อบัญญัติการจำหน่ายสินค้าและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2551

      1.5 ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 

 

2. การจัดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

       คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์

    - ใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)

    - คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรอง/ใบแทน

 

3. แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

    - ปี 2565

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org