1. ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ใหม่)

2. ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

3. แผ่นพับคำแนะนำการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

4. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

      4.1 ประจำปี 2563

            4.1.1 หนังสือประกาศ

            4.1.2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      4.2 ประจำปี 2564 
            4.2.1 หนังสือประกาศ

            4.2.2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      4.3 ประจำปี 2565

            4.3.1 หนังสือประกาศ

            4.3.2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

      5.1 ประจำปี 2563

            5.1.1 หนังสือประกาศ 

            5.1.2 แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง           

            5.1.3 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์)

            5.1.4 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)

 

      5.2 ประจำปี 2564

            5.2.1 หนังสือประกาศ

            5.2.2 แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

            5.2.3 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์)

            5.2.4 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)

6. ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามประจำปี 2563

7. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org