1. ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ใหม่)

2. ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

3. แผ่นพับคำแนะนำการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

4. ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

      4.1 ประจำปี 2563

            4.1.1 หนังสือประกาศ

            4.1.2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

      4.2 ประจำปี 2564 
            4.2.1 หนังสือประกาศ

            4.2.2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

      5.1 ประจำปี 2563

            5.1.1 หนังสือประกาศ 

            5.1.2 แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง           

            5.1.3 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์)

            5.1.4 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)

 

      5.2 ประจำปี 2564

            5.2.1 หนังสือประกาศ

            5.2.2 แบบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

            5.2.3 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (กรมธนารักษ์)

            5.2.4 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์)

6. ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามประจำปี 2563

7. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีป้าย

 

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org