ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา  

   ประจำปี  2561 กำหนดสมัยประชุม ปี 2561.pdf

   ประจำปี  2562 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562.pdf

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2561  เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561.pdf

   สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.  2561 เรียกประชุมสภาฯสมัยที่ 2 ประจำปี 2561.pdf

   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561  เรียกประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี 2561.pdf

   สมัยสามัย  สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561   เรียกประชุมสภาฯสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 .pdf

   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562  เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562.pdf

   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2562  เรียกประชุมสมัยที่ 2 ปี 2562 .pdf

รายงานการปร ะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ประจำปี  พ.ศ. 2561

   สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 1 วันที่ 12 ก.พ.pdf

   สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 พ.ค.pdf

   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 รายงานการประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 21 สิงหาคม 2561_.pdf     รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 29 สิงหาคม 61.pdf

   สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายงานการประชุมสมัยที่ 4 14 พ.ย2561.pdf

รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ประจำปี พ.ศ. 2562

   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 1 ประจำปี 2562.pdf

   

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org