รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 - 2ส่วนที่ 1 - 2.pdf

ส่วนที่  3รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564).pdf

 ส่วนที่  4งบประมาณจากภายนอก.pdf

ส่วนที่  5สรุปแบบประเมินลงพื้นที่ในแต่ละยุทธสาสตร์.pdf

 
   
   

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5383-7432 Fax 0-5383-7432 ต่อ 15

©2014 by maekha.org